electrical axis

electrical axis
Electrical Engineering
மின்சார அச்சு

English-Tamil dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • electrical axis — elektrinė ašis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electric axis; electrical axis vok. elektrische Achse, f rus. электрическая ось, f pranc. axe électrique, m …   Fizikos terminų žodynas

 • electrical axis — elektrinė ašis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. electrical axis vok. elektrische Achse, f rus. электрическая ось, f pranc. axe électrique, m …   Automatikos terminų žodynas

 • electrical axis of heart — the resultant of the electromotive forces within the heart at any instant. See also axis deviation, under deviation …   Medical dictionary

 • Electrical alternans — is an electrocardiographic phenomenon of alternation of QRS complex amplitude or axis between beats. It is seen in cardiac tamponade and is thought to be related to changes in the ventricular electrical axis due to fluid in the pericardium.ee… …   Wikipedia

 • Electrical discharge machining — An electrical discharge machine Electric discharge machining (EDM), sometimes colloquially also referred to as spark machining, spark eroding, burning, die sinking or wire erosion,[1] is a manufacturing process whereby a desired shape is obtained …   Wikipedia

 • Axis — The axis is the second cervical vertebra (symbol: C2). It is called the axis because the uppermost cervical vertebra (called the atlas) rotates about the odontoid process of C2. The joint between the axis and atlas is a pivot type of joint. It… …   Medical dictionary

 • electrical shock —       the perceptible and physical effect of an electrical current (electric current) that enters the body. The shock may range from an unpleasant but harmless jolt of static electricity, received after one has walked over a thick carpet on a dry …   Universalium

 • electrical degree — noun 1. : one 360th of a cycle of an alternating current 2. : one 360th of the angle subtended at the axis of an alternating current by two consecutive field poles of like polarity * * * Elect. the 360th part of a cycle of alternating current …   Useful english dictionary

 • electric axis — elektrinė ašis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electric axis; electrical axis vok. elektrische Achse, f rus. электрическая ось, f pranc. axe électrique, m …   Fizikos terminų žodynas

 • Dual-Axis Radiographic Hydrodynamic Test Facility — An explosion being studied at DARHT The Dual Axis Radiographic Hydrodynamic Test Facility (DARHT) is a facility at Los Alamos National Laboratory which is part of the Department of Energy s stockpile stewardship program. It uses two large x ray… …   Wikipedia

 • Right axis deviation — (RAD) is a heart condition where the electrical conduction of the heart is greater than +105 degrees or between 90 degrees and +180 degrees (may be called Indeterminate) or more often extreme Right Axis Deviation. The degrees may be determined by …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”